a_change_lang.php?object_id=19&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=19&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Густав Вайганд

Image

Жилищна сграда на ул. "Густав Вайганд"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ "НМК Консулт" ЕООД - представлявано от Управителя НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ.
Изпълнение, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх.Митовски от 12.10.2006 г. и Разрешение за строеж №431/01.11.2006 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив на името възложителя, строителство до етап "груб строеж" и снабдяване с акт - образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на новопроектирана масивна жилищна сграда с подземни гаражи на адрес - гр.Пловдив, ул. "Густав Вайганд", в дворно място, съставляващо УПИ ХІІІ-371 /тринадесет за имот триста седемдесет и едно/ от квартал 84 /осемдесет и четири/ - нов, 155-А /сто петдесет и пет, буква А/, по плана на град Пловдив - "Централна градска част", одобрен със заповед № 1 155/29.11.1982г., цялото с площ от 412,5 кв.м. /четиристотин и дванадесет квадратни метра и пет квадратни дециметра/, находящо се в гр.Пловдив, улица "Густав Вайганд" № 20, при граници: УПИ ХІV-374; УПИ ІV-372; УПИ ХІІ-370; улица "Густав Вайганд", срещу заплащане на възнаграждение платимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Снимки