a_change_lang.php?object_id=26&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=26&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Лазо Войвода

Image

Жилищна сграда на ул. "Лазо Войвода"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - "МАРГО-2004" ЕООД - представлявано от управителя на дружеството БОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЙКОВ.
За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Мила Филипова от 2007 год., за който има Разрешение за строеж № 165/06. 08. 2007 год., издадено от главния архитект на Район Южен - Община Пловдив на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителство до етап "груб строеж", включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт - образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, на новопроектирана масивна жилищна сграда с магазини на адрес - гр. Пловдив, ул. ”Лазо войвода” № 6а в поземлен имот, съставляващ УПИ IX-429, кв. 55 по плана на кв. „Македония”, гр. Пловдив.

Снимки