a_change_lang.php?object_id=35&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=35&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Плевен

Image

Жилищна сграда на ул. "Плевен"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Г-н ТЕОДОРИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ в качеството си на управител на “САНГРЕАЛ” ООД.
Всички СМР /строително монтажни работи, до етап "груб строеж", включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт - образец №14, СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО - ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ, в УПИ І – 366/ едно римско – триста шестдесет и шест/ от кв. 190 по плана на Втора градска част, с площ от 219/двеста и деветнадесет кв.м/ - по скица, а по документ за собственост – 199 /сто деветдесет и девет/ кв.м, находящ се в гр. Пловдив, административен адрес: ул. "Плевен" № 7/седем/.

Снимки