a_change_lang.php?object_id=6&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=6&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Марково 2

Image

Еднофамилна сграда в с. Марково - №2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Емил Христов Бекиров
Изпълнени СМР /строително монтажни работи/, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирани ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ - ЗП -226.37 кв. м.; РЗП 602,37 кв. м.в УПИ I -718, кв. 57 по плана на с. Марково, в съответствие с утвърдената техническа документация, представена от Инвеститора.

Снимки