Реализирани проекти -Проект Беломорски

Жилищни сгради – Близнак 1 и Близнак 2, в кв.Беломорски, Пловдив

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – Иво Малевски.
За изпълнениие на СМР на ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /близнаци/, съоветно с N1 и N2 в УПИ II – 533.1, местност кв. “Беломорски”, землище Пловдив – юг, в съответствие с утвърдената техническа документация, представена от Инвеститора.

Read More

Реализирани проекти – Проект Марково 2

Еднофамилна сграда в с. Марково – №2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Емил Христов Бекиров
Изпълнени СМР /строително монтажни работи/, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирани ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ – ЗП -226.37 кв. м.; РЗП 602,37 кв. м.в УПИ I -718, кв. 57 по плана на с. Марково, в съответствие с утвърдената техническа документация, представена от Инвеститора.

Read More