27 стъпки по метода АЗЕБ

02/07/2019by admin3

Сградите  с нулево потребление на енергия (nZEB) са с повишени инвестиционни разходи

спрямо конвеционалните  сгради, което е важна и може би основната пречка  за прилагането им. Тази бариера за развитие може да бъде премахната, като се направят  nZEB по-достъпни за  инвеститорите. Подобряването на достъпността ще доведе до по-бързо прилагане на Европейската директива за енергийна ефективност на сградите.

Имено в тази посока през 2017та година, заедно с други 7 организации от шест европейски държави, стартирахме проекта AZEB (Достъпни сгради с близка до нула  потребна енергия): залагайки на опита на различните партньори и вземайки предвид различията в страните членки на ЕС, си поставихме за цел да  разработим и в последствие разпространим единна и широко-приложима методология за консистентно намаляване на разходите при проекти за ниско-енергийни сгради!

Проектът все още се изпълнява, но вече имаме първа версия на методологията, която се състои от 27 стъпки и първоначалните ни резултати показват, че ако в даден проект бъдат взети предвид съображенията в тези 27 стъпки, то със сигурност има предпоставка за реализация на оптимални разходи. Тук отварям скоба и казвам, че най-голямото предизвикателство пред създаването и прилагането на подобна методология е огромното разнообразие в строителния сектор – макар винаги да говорим за сграда с близко до нулевото потребление на енергия, то разликата дали изпълняваме еднофамилна къща, многоетажен блок, училищна или офис сграда е огромна.

Така че нашата методология се фокусира върху това да вземе предвид всички съществуващи решения за създаване на сгради с (почти)нулево потребление на енергия и да даде насоки какви решения трябва да бъдат взети и кога, какви възможни са възможни и какви специалисти са нужни, но тъй като има много опции, всеки проект и екип трябва сам да вземе най-правилните за него решения.

Тъй като методологията е насочена към Вас , хората съпричастни на проблемите ,които се обсъждат на конференцията , тя ще бъде качена на фирмения ни сайт, както и на сайта на проекта ни www.azeb.eu и всеки от Вас ,които прецени , че би му била полезна в дейността му , ще може да я ползва и даде обратна връзка!

 

Стартиране на процеса :

1 Идентифицирайте местните условия и  аспекти

2 Задайте балансирани изисквания

3 Валидиране  и проверка на плана

4 Разглеждане на алтернативи

5 Избор на вариант

6 Вземете решение за организацията на проекта

 

Проектиране :

7 Създайте мултидисциплинарен екип

8 Използвайте наличните инструменти

9 Стандартизиране на практиките за изчисляване на разходите

10 Прилагане на рентабилни принципи на проектиране

11 Използвайте взаимодействие между райони и сгради

12 Интегриране на строителни услуги и ВЕИ

13 Прилагане на методи за оптимизиране на стойности

14 Актуализиране на изискванията на заинтересованите страни

15 Утвърждаване и проверка на дизайна

 

Строителство:

16 Инвестирайте в партньорства

17 Създаване на управление на договори

18 Включете екипа в контрола на разходите

19 Екипни умения за nZEB

20 Обучение на екип в BIM технологията

21 Проверете и планирайте строителството

22 Доклад за контрол на качеството

23 Въвеждане в експлоатация на сгради

24 Създаване на паспорт за материали

 

Експлоатация  и поддръжка:

25 Създайте план за измерване

26 Наблюдавайте, интерпретирайте и оптимизирайте

27 Повишаване на информираността на крайния потребител

 

 

 

Стартиране на процеса :

Стъпка 1: Идентифицирайте местните условия и аспекти?

В началото на проекта е важно да се изведат съответните местните  фактори като изходна точка за проекта.

Тези фактори могат например да бъдат икономически, културни или правни. Местните обстоятелства могат да позволят или възпрепятстват едно или повече

от останалите 27 стъпки в методологията. По този начин те могат да окажат пряко или косвено въздействие върху резултатите от проекта.

Чрез изясняване на тези фактори могат да се управляват рисковете и да се използват възможностите за постигане на достъпни

nZEB. Примери за евентуално приложими местни  фактори са : традициите (в България стоманобетонни сгради вместо дървени) , ЗУТ и други политики на съответната страна членка на ЕС по отношение  на сградите, политиките за градско планиране, устойчиво развитие и пр…

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 2: Задайте балансирани изисквания

Първата дейност в тази стъпка е да се изясни всички нужди и желания на клиента и други заинтересовани страни. Тогава

можете да ги превърнете в набор от изисквания, за да формирате основния обхват на проекта. Този комплект действа като компас

за проекта. С всяка стъпка, всяко решение сега можете да проверите и потвърдите, че наистина се движите в правилната

посока. Или да се  промени някаква част от проекта , като се адаптира към изискванията на клиента .

За постигане на достъпна цена nZEB, препоръчваме Ви да използвате стандартизиран формат за документиране на изискванията и

да обмислят поне определяне на изисквания за следните теми: потребителски функции, разходи, здраве, комфорт, адаптивност,

въздействие върху околната среда, поддръжка, достъпност, безопасност, естетика, въздействие върху пряката околна среда и сътрудничеството

процес по време на проекта.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 3: Планирайте валидирането и проверката

За всеки индикатор за изискване и изпълнение, избран в стъпка 2, един или повече методи за валидиране и / или проверка

трябва да се планира, обикновено за всяка фаза на проекта. Валидирането означава обосновване на това, че индикаторът за изпълнение или

дизайн, или обект, или наблюдаваното изпълнение на сградата всъщност отговаря на нуждите на клиента, за които е създадена.

Проверката означава да се докаже, че работата се извършва според договореността: проектът се изгражда от

по договореност от страна на изпълнителя, строителните услуги се изпълняват в съответствие със спецификациите, сградата се съпътства с

мониторинговите доклади , като се следват споразуменията на договора .

Валидирането и проверката са необходими във всяка фаза на проекта, за да се гарантира не само добро качество на сградата (проверка:

„Изграждаме или правим нещата по правилния начин?“), Но също така и удовлетворението на клиента (валидиране: „изграждаме или правим правилните строителни процеси?“).

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 4: Разглеждане на алтернативи

В тази стъпка се прави творчески анализ на строителния процес , за да се създадат редица възможни алтернативи за изпълнение на изискванията.

Идентифицирани са правдоподобни типологии на сгради, например апартамент, еднофамилна къща, редови къщи. Възможни местоположения  , определени  ориентации и пр…

В допълнение, алтернативите могат да бъдат анализирани за предпочитания процес на изпълнение  на строителството  :  с готови елементи или с монолитно строителство .Преимущствата на готови сглобяеми елементи създадени в производствена линия, може да са с

положително въздействие върху разходите и осигуряване на качеството в сравнение с традиционните процеси на изграждане на място, за сметка на ограничения по повод ограничена типова листа ….

Първа оценка на разходите се прави и за всяка алтернатива, въз основа на референтни проекти.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 5: Избор на вариант

В тази стъпка се прави компромис чрез оценяване на различните алтернативи въз основа на плана на V&V (стъпка 3) и показване на очакваните резулати  на всяка алтернатива по отношение  различните изисквания и цели на проекта . След това вземащият решение може да предпочете варианта .

Характеристиките на този избран вариант  ще бъдат последващи за следващите стъпки в проекта, като избор за

сключване на договор с подходящ екип от специалисти и разработване на по-подробни варианти на проекта в етапа на проектиране

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Вземете решение за организацията на проекта

Организацията на проекта включва въпроси като тръжни процедури, сключване на договори, съставяне на екипи, решения относно начина на сътрудничество

и всички свързани процеси. Избраната организация трябва да улесни процесите, необходими за постигане на достъпна цена за nZEB, като

описани в 27-те стъпки. Пример за това е, че специфичните практики за възлагане на обществени поръчки и договаряне могат да стимулират интегрираното

проектиране на процеси в проекта, с ранно сътрудничество между специалисти от целия жизнен цикъл на проекта.

Обществените поръчки например могат да бъдат направени чрез тръжна процедура, която в допълнение към техническите и организационните

способности, изрично оценява фирмените ценности и фирмена култура. Тогава това може да бъде последвано от интегрирано

договор (пакетно проектиране, изграждане и понякога дори дейности по поддръжката в един и същ договор) с

гаранция за изпълнение. Внимателното изграждане на организацията на проекта може значително да подобри сътрудничеството и

управление на договорите по време на целия жизнен цикъл на проекта и е вероятно да предотврати много разходи, свързани с a

традиционен nZEB, като неоптимално проектиране  и неоптимално качество на строителните материали и детайли.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

 

Проектиране :

Стъпка 7: Създайте мултидисциплинарен екип

Максималното оптимизиране на разходите за целия жизнен цикъл на сградата nZEB изисква мултидисциплинарен подход:

информацията и опитът на различни специалисти трябва да бъдат комбинирани в добре структуриран процес на проектиране. Тези

специалистите могат да генерират креативни решения в жизнения цикъл на сградата, да идентифицират съответните рискове и взаимодействията на подсистемите,

подобряване на спецификациите, валидиране и проверка на избора на дизайн спрямо изискванията и създаване на валидни компромиси за проектиране и вземане на решение.

По този начин мултидисциплинарният екип обогатява процеса на вземане на решения с перспективата за колективен жизнен цикъл

и разнообразни специализирани знания и опит. Важно е включените специалисти да са добре обучени по отношение на

въпросите  на енергийната ефективност и специфични познания на AZEB.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 8: Използвайте наличните инструменти

За да се улесни управлението на информацията в рамките на мултидисциплинарното сътрудничество, методологията на AZEB предлага да се използва  улесняващи инструменти като цифрови системи и структурирани процеси на сътрудничество с проследими резултати.

Един пример е използването на информационно моделиране на сгради (BIM) за изграждане на сграда AZEB. Целта на BIM е да се централизира цялата информация за проекта в единен модел на цифрова информация, която е достъпна, създадена и актуализирана от различните професионалисти, участващи в проекта.

Налични са други инструменти, които са специално ориентирани към улесняване на процеса на вземане на решения на клиента,

като наприммер инструмента за комбиниране на TCO, разработен в рамките на проекта AZEB. Освен това могат да бъдат определени и специфични методи за обработка, като например метод  за анализ на риска, за да се улесни интегрираното проектиране   нa мултидисциплинарния  екип за  смекчаване на риска при  вземане на решения от клиента.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

 

Стъпка 9: Стандартизиране на практиките за изчисляване на разходите

Когато целта е достъпна  nZEB, едно важно условие е да има ясни методи за изчисляване на разходите и категории разходи,

които са стандартизирани за различните заинтересовани страни в проекта. Това гарантира общ език и сравними резултати. Той също така смекчава риска от неприятни изненади на разходите поради незабелязани, но по същество несравними параметри, свързани с разчетите и изчисленията на разходите.

Освен това методологията на AZEB подчертава необходимостта от включване на експертен опит в областта на разходите в началото на проекта като важен елемент в мултидисциплинарния екип. Това гарантира по-висока надеждност на оценките на разходите (в началото на проекта) и

изчисления на разходите (по-късно в проекта).

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

 

Стъпка 10: Прилагайте рентабилни принципи на проектиране

За да се създаде достъпен nZEB, могат да се приложат икономически ефективни принципи на проектиране. Тези технически изходни точки се вземат под внимание, като отчитат многото взаимодействия на подсистемите, които се случват в сграда. Най-важните от тях включват компактна сграда, ориентация към слънцето, висока стойност на изолацията, херметически затворени фасади, без течове на топлинна енергия, балансирана вентилация с възстановяване на топлината, пасивно охлаждане, ефективно използване на възобновяеми енергийни източници, интегрирани инсталации.

Това са принципите на проектиране, които като цяло намаляват разходите за жизнения цикъл на сграда с (почти) нулева енергия. Тези принципи

са изпробвани и тествани в много казуси и може да се консултират с широк кръг от изследвания, за да се покаже тяхната ефективност.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 11: Използвайте взаимодействие между квартали и сгради

Планирането на строителен обект като  многофамилна сграда  дава повече възможности за подобряване на работата и намаляване

разходи за nZEB в сравнение с проектирането на отделни еднофамилни сгради . Примери за възможности за оптимизация са южна ориентация за

максимизиране на слънчеви пасивни печалби /през зимата / , намаляване на топлинните загуби чрез увеличаване на компактността, намаляване на

разходите чрез общи   стени/ при редови жилища /  и повишена ефективност на енергийните системи благодарение на напр.

централен котел на биомаса и др.

Също така нежеланите климатични ефекти като създаването на топлинни острови могат да бъдат смекчени чрез мерки като зелен покрив, с положително влияние върху социалните показатели за потребителите на всички сгради в квартала.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 12: Използвайте взаимодействието на  строителните системи

Няколко строителни системи обикновено се прилагат в nZEB, като вентилационни устройства и отоплителни системи например . Обикновено има взаимодействие между многобройните отделни компоненти и системи . Проектантът може да оптимизира интеграцията на подсистемата за да се подобри работата на всяка от една от тях , с крайна цел – общата ефикасност на сградата. Това ще стане например като се осигуряват оптимални енергийни характеристики на компонентите и техните стойностти ,за постигане на   комфорт и здраве в експлоатационната фаза.

Системната интеграция предотвратява всякакви допълнителни разходи, създадени от прекомерното оразмеряване на специфични строителни елементи  и предотвратява

пропуски  в експлоатацията , по отношение на важните компоненти :  използване на енергия ,  комфорт и здравословна среда за обитаване ….

Част от проектната документация трябва да бъде план за свързване на отделните компоненти, системи и елементи  на сградата и ръководство за въвеждане в експлоатация и оптимизиране на строителството.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

 

Стъпка 13: Прилагане на методи за оптимизиране на стойността

За да оптимизирате  разходите и да създадете достъпни nZEB, препоръчително е да приложите методи за оптимизиране на стойността на сградите при проектирането  . Пример за това е методът на ценностното инженерство, който разработва проекта  стъпка по стъпка и е високо структуриран метод, включващ мултидисциплинарния  екип, разработващ проекта . Той се състои от инструменти и процеси за анализиране, творчество и извършване на компромиси за вземане на решение. Целта на метода е да се оптимизира стойността на  продукт илиуслугата при проектирането .

Друг пример е използването на инструменти за симулация за оптимизация.Такива дигитални инструменти могат да извършват многокритериална оптимизация и да позволяват проучване на екстремни количества  варианти в процеса на проектиране ,  в рамките на кратък период от време , с минимални човешки усилия. Следователно то не само улеснява оптимизирането на разходите при проектиране , но също така спестява много ръчна работа.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 14: Актуализирайте изискванията на заинтересованите страни

Промените или корекциите в етапа на проектиране са много по-евтини от тези в по-късните фази на проекта или пък особено в етапа на експлоатацията му ! Наборът от изискванията и свързаният с тях план на V&V (стъпка 3) осигуряват компас за вземане на правилни решения. В етапа на проектиране проектът става по-конкретен и изискванията, показателите за изпълнение и методите за валидиране и проверка които

са били замислени в инициативната фаза, следва да бъдат актуализирани по-нататък с напредването на дизайна. Този  е адекватен начин за отчитане на  нуждите и желанията на заинтересованите страни и за свързания с него контрол на качеството може да продължи.

В етапа на усъвършенствания дизайн могат да бъдат изведени и добавени подробни изисквания за фазата на изграждане и използване на сградата .

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 15: Потвърдете и проверете дизайна

За да се гарантира създаването на  стойностен проект  за заинтересованите страни и особено за потребителите, е важно да се потвърди и провери

Проектирането  спрямо (актуализираните, по време на самото проектиране ) изисквания и показатели за ефективност, преди да бъдат финализирани. Това може да предотврати скъпи изненади във фазите след това в стойност или качество на строителството !

Различни количествени и качествени инструменти и измервания могат да се използват за валидиране и проверка на nZEBs във

фазата на проектиране. Важно е да се следва плана за валидиране и проверка, както е посочено в стъпка 3, за да се разгледат всички релевантни

изискванията и изрично да документира резултатите от процеса на валидиране и проверка, включително предложените и

избраните  смекчаващи мерки, в случай че дадено изискване не е било изпълнено в достатъчна степен чрез проекта.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

 

Строителство:

Стъпка 16: Инвестирайте в партньорства

Множество предимства могат да бъдат възложени на дългосрочното  сътрудничество. Един от тях е фактът, че с дългосрочни отношения,

партньорите имат възможност наистина да се опознаят, да се учат един от друг и да растат заедно.

Изграждането на достъпни и висококачествени nZEB изисква специфични технически опит и специфични умения за процесите  , по изграждане на тези нови и непознати на инвеститорите ,проектантите и строителите сгради. Колкото по-добре се изпълняват тези техники и  по-гладко са  организирани тези процеси , толкова повече време и пари се спестяват.

Това  е и логичен процес –  когато си сътрудничите редовно със същите хора, проектите вървят  по-добре всеки път, когато работите заедно. Философията на методологията на AZEB съветва  за инвестиране в дългосрочно сътрудничество и практики за възлагане на поръчки и договаряне .

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 17: Създаване на управление на договори

Всеки вид договор създава своя собствена динамика в един строителен проект. Ролите, отговорностите и дейностите  логично са различни в типовете  договори. Клиентът и изпълнителят трябва да са наясно с това и трябва да създадат план за управление на

договора, за да се гарантира добро сътрудничество и резултати. Добро управление на договорите от двете страни, клиент и

страни, избягва или смекчава потенциалните конфликти и може да предотврати неуспешни и свързани с тях разходи. Тази стъпка

става изключително важен, когато се използват нетрадиционни видове договори, като например предложените в стъпка 6.

Тези договори обикновено изискват от клиента, договарящите страни и техните служители да поемат нетрадиционни роли и отговорности.

Кратко мултидисциплинарно обучение и / или начална сесия на проекта, включваща всички заинтересовани страни и базирани на

планове за управление на договорите, може да подготви всеки да направи добър старт  в сътрудничеството, което следва  да доведе договора и проекта до успех.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 18: Включете екипа в контрола на разходите

Времето, в което сградата е построена, е пряко свързано с разходите. Забавянето в планирането често води до едно или повече от

следните разходи над бюджета: санкции, допълнителни работни заплати, допълнителни непреки разходи като машини, застраховка или

такси за управление, загуба на приходи от сградата (в случай на договор за строителство и експлоатация).

Времето и средствата , отделени за подготовка  и обучение на мултидисциплинарния екип от работници на място по отношение на проекта nZEB , ще стимулират правилното отношение и знания на място. По този начин е възможно за всички

да вземат правилните оперативни решения, когато е необходимо. Екипът работещ за  nZEB трябва да бъде в готовност за вземане на правилни

решения поради непредвидени промени в контекста, които могат да възникнат по време на строителството. Работниците трябва да са наясно с

критичност на тези решения за максимална производителност и разходи при създаването на достъпен nZEB.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

 

Стъпка 19: Инвестирайте в екипни умения

Създаването на достъпни nZEB изисква специфични технически и процедурни умения и повишено внимание към детайлите при работа в етапа на изграждане, за да се предотвратят повреди и преработки. Строителната компания трябва да инвестира и декларира  ясни политики по отношение на устойчивостта и иновациите, така че всички служители да разберат неотложността , отговорността и  важността  на

устойчиви цели, които се преследват от фирмата .

След това следва да се търсят и прилагат  и различни методи , технически решения и работни процеси относно създаването на достъпни цени

nZEBs като фирмена политика .

И накрая, компанията трябва да инвестира в обучение на всички членове на екипа, работещи в офиса и на строителния обект

за прилагане и изпълнение на  тези политики и  процедури , за получаване на  практически  умения, специфични за дадена роля, които са необходими за създаването на достъпни nZEB.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 20: Обучение на екип в  BIM технологията

Предоставяне на място на добри системи за управление на информацията, процедури и инструменти като Building Information

Технологията за моделиране (BIM), споделяна и редактирана чрез преносими електронни устройства, ще подобри комуникацията

между всички съответни оперативни заинтересовани страни. Моделът BIM, обикновено създаден в етапа на проектиране, може да  съдържа

не само триизмерни изображения на сградата, която ще бъде построена, но също така и много повече нива на информация, вариращи от точни

измервания и подробности за материалите за планиране до разходи и др.

С напредването на строителството изпълнителите и доставчиците могат да актуализират съществуващия модел на БИМ с актуални данни за изпълнението и разходите . Инструментариумът на BIM помага на оперативните заинтересовани страни за по-добър контрол на изпълнението, намаляване на преработките  и оптимизиране на разходите

и използването на енергия по време на строителните работи.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 21: Проверете и планирайте  строителството

В строителната площадка много време и пари могат да бъдат пропилени от неефективно планиране и неправилна или липсваща информация.

Този проблем може да бъде дори по-остър поради новостта на някои изпълнителни практики сред работниците,

подизпълнители и поради нарастващото значение на някои детайли на сградата да се извършат точно и от тях да се

осигуряват ефективност и предотвратяват проблеми,особено  като включват повече от един работник или дори компания, които  да я изпълнят.

Методологията на AZEB предлага за да се осигури  качествено  изпълнение  на строителството , да се използва методът за

планиране  на подготовката  на  всички подизпълнители и доставчици. По този начин да се снижат разходите , причинени от

ненужни запаси, ненужни транспортни движения, повторно изпълнение на видове работа ,причинени или от лошо изпълнение или от неправилно вложен материал  ,  излишно чакане на място или кражба и те  да бъдат сведени до минимум.В някои проучвания е доказано, че тези икономии на разходи, дължащи се на строгото планиране, са довели до 15{a74c05f7578958c801b7dad4ec24b9b0c118bed45ba2b3471d5c829b0d28605a} от разходите  за обекта .

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

 

Стъпка 22: Доклад за контрол на качеството

За да се постигне желаното представяне на nZEB по всички целеви показатели, трябва да бъдат измерени конкретни критични точки,

валидирани и проверени по различно време. Това ще гарантира качеството и достъпността на крайния продукт. В стъпка 3 валидиране

за тази цел беше замислен план за проверка. В операционната фаза е добре този план да се превърне в практичен

план за качество на отговорните работници. То трябва ясно да показва какво трябва да бъде валидирано и проверено от тях, когато това

трябва да се осъществи и по какъв начин. Също така следва да се изясни как те трябва да регистрират резултатите от тази проверка на качеството. Когато работниците все още не са свикнали с тези практики, лесно е да се  забравят  в ежедневието, което често е под натиск и динамика .

Затова отговорното управление трябва да  наложи да се обърне допълнително внимание за спазване на  планът за качество и правилното му контролиране през цялата фаза на строителството. Всяко отбелязано отклонение на дизайна и изискванията може да бъде разрешено

навременна. Тази стъпка е особено важна за проекти по интегриран договор или договор за изпълнение.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 23: Въвеждане в експлоатация на сгради

Трябва да се обърне необходимото внимание на въвеждането в експлоатация на сградите  преди предаването им на потребителя. Инженерите и  работниците, участващи в процеса , следва да бъдат улеснени от ясни инструкции и критерии , които са били подготвени в етапа на проектиране (стъпка 9) за това как да се инсталират и изпълняват  различните строителни дейностти по етапи  .

Това включва всяко оборудване за мониторинг, необходимо за оптимизиране на строителните дейностти  в етапа на използване и поддръжка.

Преди да предадат сградата за експлоатация, потребителите трябва да получат ясни инструкции как да използват, наблюдават и поддържат всички системи , за предпочитане с някакъв вид наръчник. Тези мерки за въвеждане в експлоатация са необходими, за да се предотвратят

пропуски, възникващи в потребителската фаза в областите на енергията, комфорта и здравето, които биха могли да доведат до допълнителни разходи за жизнения цикъл.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 24: Създайте паспорт за материали

За да се намалят разходите и да се оптимизира  стойността за nZEB в края на жизнения цикъл, методологията на AZEB предлага

да се създаде т.нар. материален паспорт за сградата, който може да бъде предаден на собственика, когато сградата е готова  за ползване.

За предпочитане е той да бъде регистриран в граждански регистър за материали (например Холандия: www.madaster.com). Този паспортен материал показва  материалите  съдържащи се в  сградата, технически инструкции за това какви са тези материали

и евентуалното им  повторно използване или инструкции  за екологична преработка ….

Концепцията за паспорта на материалите за сградите е замислена от холандския архитект Томас Рау в светлината на концепции за кръгова сграда.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

 

Експлоатация  и поддръжка:

Стъпка 25: Създайте план за измерване

След като сградите nZEB  се прердадат за ползване , се измерват разликите между изчислените и действителните стойности на потребление. Целевият оперативен мониторинг е наложителен, за да се оценят евентуални различия и да се вземе подходящо действие , при констатирани разлики . Данните за потреблението на енергия и енергийните разходи могат да се събират чрез подходящо избрани измервания

Често този план за измерване е част от плана за въвеждане в експлоатация, както е описано в стъпка 9 и стъпка 23. Тази стъпка е особено

важна , когато проектът е съгласно договор за енергийни характеристики . Те  са създадени с цел улесняване на финансирането на проекти чрез осигуряване на оперативни разходи. Въпреки това, компаниите изпълнили тези частти от проекта  (или други договорни партньори) може да поемат отговорност  за енергийната ефективност, когато това изпълнение е в кръга на тяхното влияние и когато симулациите  и измерванията след строителството са достатъчно надеждни.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 26: Следете, интерпретирайте и оптимизирайте

Професионалист със специализирани nZEB знания трябва да бъде ангажиран с мониторинг и оптимизиране на строителните услуги в

nZEB проект. При тълкуването на резултатите от мониторинга трябва да се разберат най-важните влияещи променливи.

По този начин съответните настройки на различните услуги в сградата могат да бъдат правилно регулирани или други причини, като например поведението на потребителите на сградата може да се калкулира и отчита.

Този тип знания са по-сложни за nZEB в сравнение с традиционните сгради и представляват нова професионална част в предлагане на  на строителни услуги.

Това означава, че е добре да се обърне допълнително внимание на подбора и обучението на тези специалисти, за да се предотврати продължителното и скъпоструващи процеси в етапа на използване и поддръжка за оптимизиране на системите и постигане на удовлетвореност на потребителите.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Стъпка 27: Повишаване на информираността на крайния потребител

От основно значение е потребителите да са добре информирани за правилното управление на компонентите и системите на сградата

и тяхната специфична роля в този процес . Те трябва да са наясно с последствията, които конкретно поведение или начин на живот може да има за необходимата енергия, комфорт, разходи и околна среда.

Тази тяхна роля   може да бъде увеличена чрез комбинация от информация,комуникация и образование.

Когато сградата е въведена в експлоатация, но също така и когато дейностите по поддръжката се извършват по време на фазата на използване, участващите специалистите могат да повишат тази осведоменост и да повлияят на поведението на потребителите, като  предоставят тези интервенции.

Потенциално въздействие на тази стъпка:

 1. Енергийна ефективност
 2. Намаляване на разходите
 3. Въздействие върху околната среда
 4. Стойност на недвижимите имоти
 5. Заетост
 6. Социална устойчивост

Тази работна методология  се основава на първата публикация на методологията AZEB. Надяваме се бъдем полезни за вас. Въз основа на опита от прилагането на методологията, ние ще продължаваме  да я подобряваме и да добавяме обучителни материали през следващите години. Вашият опит във вашия проект е от голяма полза за нас. Каним ви да ги споделите с нас и станете част от нашата общност на AZEB, като се регистрирате за електронното обучение на AZEB платформа, която може да бъде намерена на www.azeb.eu. Нека поддържаме връзка. Заедно можем да създадем устойчиво бъдеще за строителния сектор!

3 comments

 • Dorris Johnson

  25/01/2018 at 09:32

  Nam saepe qui aut eligendi. Voluptatibus dolor dolores omnis dolorum nihil. Pariatur dolorem iste est consequatur est modi. Quia iure iste rerum velit sed autem.

  Possimus ut consequatur veritatis voluptatem qui. Et et occaecati et corporis minus fugit nostrum. Ratione ab omnis et totam. Accusantium hic dignissimos cum autem saepe. Adipisci sed tempore et ut voluptatem.

 • Prof. Dan Walker

  25/01/2018 at 09:35

  Voluptates ea voluptatum voluptatem distinctio. Hic laudantium ea autem vero nostrum officia totam totam. Repudiandae sint omnis consequatur non sequi ipsa ratione. Sequi ipsa voluptas veniam ut impedit numquam. Est mollitia tempore maiores quaerat asperiores aut rem.

 • Kavon King

  25/01/2018 at 09:35

  Accusamus enim a rerum veniam modi sint. Eos officiis et illo harum voluptate eligendi. Quo atque nesciunt consequatur in iusto neque fugiat. Ipsam ut quidem similique sit qui est eligendi cum.

Comments are closed.