Състояние на сградния фонд в ЕС

10/06/2021by admin

От август 2020 г. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) е национален партньор на Renovate Europe Campaign.

Общата цел е да се намали потреблението на енергия от сградния фонд и съответно да се намалят вредните ефекти както върху околната среда, така и върху здравето на хората. Инициативата събра БАИС и Кампания за  обновяване на Европа (Renovate Europe Campaign).

 

Сградите са от основно значение за живота ни, ето защо строителството е важно за нашето здраве. Те са най-голямата инвестиция (ако сте собственик) или най-високата цена (ако сте наемател), с която се сблъскваме в ежедневието си. Затвореността в домовете ни по време на кризата с общественото здраве допълнително илюстрира важността да се гарантира, че те ни осигуряват безопасна, комфортна и здравословна среда, в която да живеем и работим. Тъй като

прекарваме повече от 90% от времето си

в тях, качеството на нашите сгради и на вътрешната им среда също оказва голямо влияние върху нашето здраве. Това е най-ярко илюстрирано, когато разгледаме статистиката за енергийната бедност. Част от домакинствата в енергийна бедност живеят в сгради, които са в лошо състояние. В резултат на това обитателите са по-склонни да страдат от хронични заболявания. Цялостното енергийно обновяване подобрява здравето и качеството на живот на гражданите.

Ето защо европейските лидери бяха ясни на срещата на върха на Съвета през юли 2020 г.: Изплащането на средства за възстановяване трябва да насочи Съюза твърдо по пътя към устойчиво възстановяване, създавайки нови работни места, като същевременно подкрепя зелените приоритети на ЕС. Енергийното обновяване на сградите прави точно това – това е трудоемък сектор, който ще стимулира местните работни места и растеж, като същевременно ще даде дългосрочна устойчива перспектива. На 15 октомври България трябва да внесе своя Национален план за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия, като посочи къде ще разпредели новото финансиране, предоставено по NextGenerationEU и MFF. Приоритизирането на енергийноефективното обновяване ще улесни бързото одобрение на Българския национален план от ЕС!

Растеж и след COVID-19?

Всъщност строителният сектор е най-големият индустриален работодател в ЕС с около 16 милиона души, пряко заети в над 3 милиона предприятия. 97% от тях са МСП с по-малко от 10 служители. Секторът представлява около 9% от брутния вътрешен продукт на ЕС. За много страни той се разглежда като жизнената сила на икономиката. Освен това сградите са дълготрайни активи, обвързани с местоположението им и присъстващи във всички краища на ЕС. По този начин програмите за енергийно обновяване осигуряват местни работни места за местния бизнес (най-вече МСП). Те стимулират икономиките във всички мащаби.

Ето защо обновяването на сградния фонд е чудесен източник на заетост и качествени работни места. Това прави строителната дейност от съществено значение за нашите икономики. Средно в ЕС се създават 18 работни места за всеки 1 млн. евро, инвестирани в енергийно обновяване, а в България повече от 40.

Статистиката  в ЕС със стряскащи данни

До 97% от сградния фонд в Евросъюза трябва да бъде надграден. Само 3% от сградния фонд имат ниво на енергийни характеристики, еквивалентно на клас А. Това е така, защото около 75% от сградите са  построени, преди държавите членки да въведат изискванията за енергийни характеристики в своите строителни разпоредби.

Важен скорошен доклад на Европейската комисия показва, че средният процент на енергийно обновяване в ЕС е 1% годишно. От него само 14% осигуряват 60% или повече икономии. Ако искаме да постигнем дългосрочната цел на ЕС да бъде първият климатично неутрален икономически регион в света, настоящите темпове и амбиции за енергийно обновяване трябва да бъдат значително увеличени. Трябва да намалим енергийното потребление на сградния фонд в ЕС с 80% до 2050 г.