A-ZEB project progress report: Set of solutions for cost effective NZEBs

Април 2018:

Набор от решения за понижаване на разходите при строежа на почти нулево енергийни сгради

Проектът A-ZEB комбинира познанията и експертизата на различни експерти и организации в строителния бранш, както и вече съществуващи изследователски репорти и примерни проекти в набор от решения за  понижаване на разходите при строежа на нови почти нулево енергийни сгради (NZEB – near zero energy building). Този набор от готови за използване решения представлява базата на  A-ZEB методологията, която ще дава напътствия на специфичните таргет групи на пазара, да създават нови достъпни NZEB. Двете основни таргет групи са „хора, вземащи решения“ и „експерти“, като те могат да използват методологията, за да вземат решения за оптимиране на разходите,  да дават оптимални съвети и да имплементират по най-добър начин взетите решения.

Основни причини за високи разходи при NZEB

Има голям брой причини  за високи разходи, които са специфични за почти нулево енергийните сгради. Под причина разбираме фактор, който води до съществено повишаване на разходите през цикъла на живот на една сграда. В рамките на проекта, ние анализираме такива фактори за NZEB спрямо конвенционалните сгради. Примери са допълнителните разходи за материали по време на строителството, допълнителните разходи за проверка и валидиращи тестове на постигнатите резултати по време на строителството, допълнителното време, необходимо за оптимизация на проекта поради липса на специфични знания за поведението на NZEB, или липсата на подходящи софтуерни програми за изчисление и симулация при проектирането. Също така рискът за допълнителни разходи свързани с работата на работници без опит в такива проекти (повече време необходимо за изпълнението, преправянето на грешки при изпълнението), както и неоптимално проектиране поради липсата на добри практики за  NZEB (водещи наприме до презастраховане при проектирането или прекалено много разходи за матерали).

Набор от решиния за контрол на разходите и оптимизация на проектирането на сградата

Ние идентифицирахме 3 типа решения за оптимизацията на разходите през цикъла на живот на почти нулево енергийни сгради:

  1. Дефиниция на ясни индикатори за разходи, енергия, комфорт, здраве и околна среда
  2. Технически и енергийни концепции с доказани оптимални разходи
  3. Методи за оптимизация на процесите част от веригата за създаване на добавена стойност

Индикатори

Първият тип решения създават рамковите условия за контролиране и намаляване на разходите. На пазара все още има голяма неяснота как може да бъде дефинирана енергийната ефективност на една сграда или как да бъдат дефинирано влиянието върху важни индикатори за потребителите като комфорт и здраве. При NZEB, проектантските избори, строителното изпълнение, поведението на ползвателите, както и дейностите по поддръжката имат голямо влияние върху цялостната успеваемост на сградата. Точното и безгрешно изпъление на всички детайли е много по-важно, отколкото при нормални сгради. Поради тази причина, критериите за успеваемост на сградата трябват да бъдат зададени ясно и точно, за да позволят измерване на резултатите от решенията на всички участници в жизнения цикъл на проекта. Пълен набор от индикатори е необходим и когато се прилагат договори, обвързани с успеха на проекта, за да се контролира риска. Допълнително, в случай, че по време на проекта се появят нови данни или непредвидени обстоятелства, наборът от индикатори ще позволи да се измерват взетите решения спрямо оригиналните цели на проекта и така ще се осигури изпълнението на първоначалната задача и задоволеността на клиентите.

Технически и енергийни концепции с доказани оптимални разходи

Вторият тип решения, техническите и енергийни концепции, ще осигури ясни напътствия как да се проектират, строят и поддържат NZEB с ниски разходи. Тези решения обхващат например умни проектантски решения (като ориентация на сградата, екстериорен дизайн за намаляване на топлозагубите и осигуряване на максималко слънцегреене през зимата), намаляващи разходите инсталации (например рекооператор обединяващ няколко функции в себе си) и използването на специфични софтуерни програми за симулация за оптимизация на проекта.

Методи за оптимизация на процесите част от веригата за създаване на добавена стойност

Третият тип решения се фокусира върху елиминирането на всякакъв вид излишни дейности и разходи през всички фази на проекта. В тази си инициатива, AZEВ следва така наречената „стегната“ философия, като идентифицира 8 вида „отпадък“: дефекти, прекалена продукция, забавяне, неизползване на таланти, транспорт, движения, склад и прекалено производство. Идеята е, че всеки един от тези видове отпадъци води до ненужни разходи. В AZEB са събрани решения за да се намалят тези отпадъци в  NZEB проекти. Тези решения довеждат до определени изисквания не само към изпълняваните проекти, но и към изпълняващите ги компании. На практика много от тези решения за принципни и могат да бъдат използвани за всякакви проекти, не само NZEB, ние ги интегрираме в нашия метод, защото необходимостта от техните положителни ефекти е особено осезаема при почти нулево енергийните проекти.  Предизвикателството е, запазвайки високите стандарти на NZEB, да постгинем достъпни ценови нива на новите жилища след 2020 година, когато NZEB стане задължително по закон за всеки строителен проект.  АZEB показва, че това може да стане, само ако се увеличи ефективността и редуцират отпадъците.

По пътя към създаването на пътна карта за АZEB

Методологията на АZEB ще интегрира тези три типа решения в упътване за вземане на решения стъпка по стъпка за отговорните участници в проекти. В допълнение, важните данни и методи ще бъдат обобщени в съпътстващи документи и указания, които да покажат на читателя всички детайли на използваните решения.

Първо обощение на вече идентифицираните решения до Април 2018 може да намерита в тази статия:

Set of Solutions for Affordable Zero Energy Buildings: Preliminary results.