Реализирани проекти -Проект Беломорски 3

Жилищна сграда – в кв.Беломорски, Пловдив

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Aнтон Йорданов.
За изпълнение на СМР, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирани ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ – ЗП – 120 кв. м.; РЗП 450 кв. м.в УПИ I-715, кв.506 по плана на кв. Беломорски гр. Пловдив

Снимки