Реализирани проекти – Проект бул. Руски

Жилищна сграда на бул. “Руски”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Eлина комерс” ООД – представлявано от управителя на дружеството ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА.
За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Едварт Христов от 2008 год., за който има Разрешение за строеж oт 2008 год., издадено от главния архитект на Район Цетрален – Община Пловдив на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирана масивна жилищна сграда с магазини на адрес – гр. Пловдив, ул. “Руски” № 5 в поземлен имот, съставляващ УПИ XII-365, кв. 491 по плана на втора градска част на гр. Пловдив.

Снимки