Реализирани проекти – Проект Голямо Конарско

Офисна сграда и производствено хале на ул. “Голямо конарско шосе”

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – “Поло 1” ЕООД – представлявано от Управителя ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА и “Имот Р – Консулт” ЕООД – представлявано от Управителя Радослав Георгиев Тасев.
Изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2007 г. и Разрешение за строеж №309/14.06.2007 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив на името на възложителя, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003г., на новопроектиран склад за промишлени стоки в с УПИ 017031 – складова дейност, местност “Голямоконарско шосе – жп линия Карлово” Землище на гр. Пловдив

Снимки