Реализирани проекти – Проект Лазо Войвода

Жилищна сграда на ул. “Лазо Войвода”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “МАРГО-2004” ЕООД – представлявано от управителя на дружеството БОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЙКОВ.
За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Мила Филипова от 2007 год., за който има Разрешение за строеж № 165/06. 08. 2007 год., издадено от главния архитект на Район Южен – Община Пловдив на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, на новопроектирана масивна жилищна сграда с магазини на адрес – гр. Пловдив, ул. ”Лазо войвода” № 6а в поземлен имот, съставляващ УПИ IX-429, кв. 55 по плана на кв. „Македония”, гр. Пловдив.

Снимки