Реализирани проекти – Проект Марково 2

Еднофамилна сграда в с. Марково – №2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Емил Христов Бекиров
Изпълнени СМР /строително монтажни работи/, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирани ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ – ЗП -226.37 кв. м.; РЗП 602,37 кв. м.в УПИ I -718, кв. 57 по плана на с. Марково, в съответствие с утвърдената техническа документация, представена от Инвеститора.

Снимки: