Реализирани проекти – Проект Остромила

Жилищна сграда в квартал Остромила

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “КАСТЕЛЛО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД – представлявано от Управителя си: Вера Кухтева.
За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Олга Павлова от 2007 г. и Разрешение за строеж №47/20.03.2008 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив – Район “Южен” на името на възложителя, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на ново нискоетажно жилищно застрояване в УПИ 103266-III – жилищно застрояване, местността “Остромила” землището Пловдив – юг, гр. Пловдивпо с РЗП = 1165,59 м2.

 

Снимки