Реализирани проекти – Проект Плевен

Жилищна сграда на ул. “Плевен”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н ТЕОДОРИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ в качеството си на управител на “САНГРЕАЛ” ООД.
Всички СМР /строително монтажни работи, до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ, в УПИ І – 366/ едно римско – триста шестдесет и шест/ от кв. 190 по плана на Втора градска част, с площ от 219/двеста и деветнадесет кв.м/ – по скица, а по документ за собственост – 199 /сто деветдесет и девет/ кв.м, находящ се в гр. Пловдив, административен адрес: ул. “Плевен” № 7/седем/.

 

Снимки