Реализирани проекти – Проект Прослав

Жилищна сграда в кв. Прослав

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “KOРЕКСТРОЙ – ШАХАНОВ И ХРИСТОВ” ООД – представлявано от инж. Шаханов.
Изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. А.Русев от декември 2007 г. и Разрешение за строеж №166/05.12.2007 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив, Район Запад на името на възложителя, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. на ново нискоетажно жилищно застрояване в УПИ 441073-II – жил. Застрояване по плана на кв. Прослав, Пловдив Запад с височина Н=10 м, РЗП =1197.81 м2, сключено на север с жилищно застрояване в УПИ 441073-I.

 

Снимки